LinkedIn - Willems RobinWillems IT is lid van Feweb
Uw firma verdient een goede on-line reputatie! Let's talk!

Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Willems Robin (alias Willems IT)
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, bestellingen, opdrachten en alle daaruit voortvloeiende leveringen en dienstverleningen, beheerst door de hiernavermelde voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn aangemaakt op 1 augustus 2007. Willems IT behoudt zich het recht ten allen tijde wijzigingen aan te brengen. Aanpassingen aan onderstaande algemende voorwaarden zullen steeds kenbaar gemaakt worden.

 1. Definities
  1. Willems IT: ontwerpbureau voor webdesign, webtoepassingen op maat en grafisch ontwerp met maatschappelijke zetel te .
   Ondernemingsnummer: BE 0.884.748.876
  2. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
  3. Onderhoud van een website: het door Willems IT vervangen of invoegen van de door de opdrachtgever aangeleverde teksten, artikelen, afbeeldingen,structuur in de bestaande website van de opdrachtgever.
  4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Willems IT een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
  5. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer diensten van Willems IT.
 2. Toepasbaarheid
  1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke opdracht of overeenkomst van of met Willems IT.
  2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever tegenover derden zijn voor Willems IT niet bindend en niet van toepassing.
 3. Offertes
  1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Willems IT gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Willems IT schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
  2. Een aanbieding of offerte gedaan door Willems IT heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
  3. Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Willems IT zijn persoonlijk gericht aan de opdrachtgever of offerte-aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Willems IT, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.
 4. Aanvang van de overeenkomst
  1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Willems IT. Opdrachtgevers waar Willems IT in het verleden reeds prestaties voor leverde (en dewelke dus reeds een factuur bedaalden) genieten een soepelere aanpak. Eens deze opdrachtgevers alle nodige materialen voor aanpassing/opbouw van de website/applicatie aangeleverd hebben, wordt dit eveneens beschouwd als een overeenkomst. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
  2. Indien in de offertefase een voorschot bedongen werd, is de opdrachtgever, ertoe gehouden het voorschot te betalen. Willems IT behoudt zich het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het overeengekomen voorschot betaald is.
 5. Aansprakelijkheid en overmacht
  1. In geen geval is Willems IT aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.
  2. Voor zover Willems IT bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden voor o.a. Internet connectie / domeinnamen / forwarding / mailing / website / webruimte, waarop weinig of geen invloed kan uitgeoefend worden, kan Willems IT dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval door technische of andere storingen, voortkomend uit deze relaties met Willems IT of het verbreken ervan.
  3. Willems IT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er ook van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
  4. Willems IT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Willems IT als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
   In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Willems IT alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit weer mogelijk is. Wanneer uit onderling overleg tussen de opdrachtgever en Willems IT geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Willems IT tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 6. Betaling-, uitvoering- en protesttermijnen
  1. Alle facturen voor geleverde diensten, hetzij opbouw, onderhoud, advies of andere diensten moeten binnen de 14 dagen na factuurdatum betaald worden bij middel van overschrijving op het rekeningnummer dat op het factuur vermeld staat.
   Willems IT heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake de verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen verzuimt. Willems IT zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
  2. Uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdigheid geeft geen aanleiding tot schadevergoeding. Willems IT verbindt zich er wel toe om bij grote afwijkingen op de ingelichte uitvoeringstermijn de opdrachtgever op de hoogte te brengen.
  3. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten of diensten te melden aan Willems IT. Indien de betwisting gegrond is zal Willems IT deze gebreken verhelpen. Wanneer aan Willems IT binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken". Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 7. Verwerking van persoonsgegevens
  1. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Willems IT, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Willems IT tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Willems IT toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@willems-it.be. De klant kan en mag ten allen tijde persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door deze opdracht te versturen naar info@willems-it.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden.
 8. Eigendom
  1. Al het door Willems IT vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Willems IT niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. In dit materiaal zit ook de programmeercode vervat van alle door Willems IT ontworpen websites of toepassingen.
  2. Het eigendom van de door Willems IT verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Willems IT, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Willems IT hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding bedingen.
  3. Alle emailadressen aangeleverd en verzameld via een database van een klant blijven steeds eigendom van de klant in kwestie.
 9. Geschillenregeling en toepasselijk recht
  1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Willems IT en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
  2. Alleen de rechtbank van Turnhout, België, naar onze keuze, is bevoegd.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die opgemaakt was ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Willems IT

Willems Robin

Bouwel - Belgiƫ

E-mail: info@willems-it.be

Ondernemingsnr: BE 0884.748.876